BOARD OF STUDIES MINUTES

From - To Members Documents
2015-2017
 • Dr. Navjit Singh Johal
 • Dr. K.S. Duggal
 • Dr. Harish Kumar
 • Dr. Namarta Joshi
 • Dr. Ranbir Singh
 • Pramoda Kumar Jena
 • Ajit Kanwal
 • Ms. Nivedita
 • Dr. Shikha Rai
 • Dr. Kamlesh Singh Duggal
 • Rajneesh Sharma
2017-2019
 • Dr. Navjit Singh Johal
 • Dr. K.S. Duggal
 • Dr. Namarta Joshi
 • Dr. Ranbir Singh
 • Dr. Bindu Sharma
 • Vikas Dogra
 • Dr. Ekta Mahajan
 • Dr. Sarabjit Singh
 • Dr. Ashok Kumar
2019-2021
 • Dr. Navjit Singh Johal
 • Dr. Vir Bala Aggarwal
 • Dr. K.S. Duggal
 • Dr. Namarta Joshi
 • Dr. Ranbir Singh
 • Dr. Bindu Sharma
 • Mrs. Geeta Verma
 • Dr. Ekta Mahajan
 • Dr. Sarabjit Singh
 • Mr. Munish Devgan