ਨੋਲਿਜ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖਵਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਨੂੰ Dispose off ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਨੋਲਿਜ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਟਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪੁਰਾਣੀ ਅਖਵਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਅਤੇ ਗੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰੱਦੀ ਨੂੰ Dispose off ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।