Organization of one day Workshops on Vittiya Saksharta Abhiyan (VISAKA)-Reg