ਬੀ.ਟੈਕ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ Mandatory Non-Credit Courses ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ

ਬੀ.ਟੈਕ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ Mandatory Non-Credit Courses ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ