ਕੈਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਮਿਤੀ 14/04/2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ |

ਕੈਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ , ਮੁੱਖ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਂਪਸ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਾਲਜ ਮਿਤੀ 14/04/2020 ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਸੰਬੰਧੀ |