ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ