ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ./ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ।(Reminder)

ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਐਮ. ਸੀ./ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ।(Reminder)