ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ।