ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਪਸ-II ਵਿਖੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।

ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਪਸ-II ਵਿਖੇ ਕੰਟੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।