Rayat Bahra Institute of Pharmacy, Bohan, Hoshiarpur-56-M.Pharm.