Rayat Bahra Institute of Pharmacy, Bohan, Hoshiarpur-3-B.Pharm. 1st