Rayat Bahra Institute of Pharmacy, Bohan, Hoshiarpur-115-B.Pharm. LEET