Gurdasidevi Institute of Management & Technology, Budhlada, Mansa-7-B.Sc.