Gurdasidevi Institute of Management & Technology, Budhlada, Mansa-556-B.Sc.