Gurdasidevi Institute of Management & Technology, Budhlada, Mansa-25-M.Sc.