Gurdasidevi Institute of Management & Technology, Budhlada, Mansa-239-B.Sc.