G.H.G. Khalsa College of Pharmacy, Gurusar Sadhar, Ludhiana-3-B.Pharm. 1st