CT College of Pharmacy, Village Shahpur, Jalandhar-3-B.Pharm. 1st