CT College of Pharmacy, Village Shahpur, Jalandhar-115-B.Pharm. LEET