ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਂਪਸ -I ਵਿਖੇ ਸਫੈਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ