ਟੈਕਸੀਆਂ/ਕੈਰੇਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ।

ਟੈਕਸੀਆਂ/ਕੈਰੇਜ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਨੋਟਿਸ।