ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੱਥੀ Consent ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ

ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਲਈ ਸਪੋਰਟਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨੱਥੀ Consent ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ