ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਫਰੋਖਤ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ