ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ Wall wrap ਅਤੇ Structure ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ।

ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ Wall wrap ਅਤੇ Structure ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ।