ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ Wall wrap ਅਤੇ Structure ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ।

ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੇਨ ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ Wall wrap ਅਤੇ Structure ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ ।