ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆ 03 ਗੱਡੀਆਂ 02 ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਾਰਾਜੋ ਅਤੇ 01 ਕਰੇਟਾ ਦੀ Insurance Renew ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆ 03 ਗੱਡੀਆਂ 02 ਮਹਿੰਦਰਾ ਮਾਰਾਜੋ ਅਤੇ 01 ਕਰੇਟਾ ਦੀ Insurance Renew ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।