ਮਿਤੀ 08.04.2021 (ਵੀਰਵਾਰ ) ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਗਾ Navonmesh event ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਮਿਤੀ 08.04.2021 (ਵੀਰਵਾਰ ) ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਮੈਗਾ Navonmesh event ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ