ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (Universal Human Values) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ।

ਮਾਨਵੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ (Universal Human Values) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ।