ਬੈੱਚ 2022 ਦੇ pass out ਵਿਦਿਆਰਥੀਆ ਦੀਆ offer letters ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ