ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰ਼ਸਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰ਼ਸਿਪ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ।