ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ਼ਕ ਸਕਾਲਰ਼ਸਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ/ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ/ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ।

ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ਼ਕ ਸਕਾਲਰ਼ਸਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਐਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਐਮ.ਸੀ/ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ/ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ।