ਨਾਰਥ-ਜ਼ੌਨ ਇੰਟਰ-ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ (ਲੜਕੇ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਬੰਧੀ

ਨਾਰਥ-ਜ਼ੌਨ ਇੰਟਰ-ਵਰਸਿਟੀ ਬਾਸਕਿਟਬਾਲ (ਲੜਕੇ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਬੰਧੀ