ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਮੋਹਾਲੀ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ Wallwrap ਅਤੇ Structure ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।

ਦਾਖਲਾ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਮੋਹਾਲੀ-1 ਅਤੇ 2 ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ Wallwrap ਅਤੇ Structure ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੁਟੇਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਸਬੰਧੀ।