ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ‘ਤੇ (ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਬਣੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 002 ਅਤੇ 002A ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਡਿਸਪੈਸਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਲ ‘ਤੇ (ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ) ਬਣੇ ਕਮਰਾ ਨੰ. 002 ਅਤੇ 002A ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।