ਕੌਸਿਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ।

ਕੌਸਿਲ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਬੰਧੀ।