ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਟੈਕ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਾਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ / ਆਰਗੀਨਾਈਏਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਟੈਕ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਾਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ / ਆਰਗੀਨਾਈਏਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।