ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਟੈਕ. (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀ / ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀ/ ਆਈ.ਟੀ./ ਸਾਫਟਫੇਅਰ ਇੰਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਾਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ / ਆਰਗੀਨਾਈਏਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬੀ.ਟੈਕ. (ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਇੰਜੀ / ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੰਜੀ/ ਆਈ.ਟੀ./ ਸਾਫਟਫੇਅਰ ਇੰਜੀ) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਾਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫਤਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ / ਆਰਗੀਨਾਈਏਸ਼ਨ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਐਡਜਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।