ਇੰਟਰ-ਕਾਲਜ ਟੇਬਲ-ਟੈਨਿਸ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ

ਇੰਟਰ-ਕਾਲਜ ਟੇਬਲ-ਟੈਨਿਸ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ