ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ-ਵਰਸਿਟੀ Athletics (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਬੰਧੀ

ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰ-ਵਰਸਿਟੀ Athletics (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸਬੰਧੀ