ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਪਸ ਵਿਖੇ ਮੈਸ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।

ਆਈ.ਕੇ.ਜੀ.ਪੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਮੋਹਾਲੀ ਕੈਪਸ ਵਿਖੇ ਮੈਸ (ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ) ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੁਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ।