ਆਈ.ਕੇ .ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀਆ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

ਆਈ.ਕੇ .ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਿਵੱਚ ਗੱਡੀਆ ਮੁਹਾਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।