ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ UGC / AICTE / COA ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦਿਨ (100 ਦਿਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ PCI ਮੁਤਾਬਕ) ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।

ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੈਲੰਡਰ 2020-2021 ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ UGC / AICTE / COA ਮੁਤਾਬਕ 90 ਦਿਨ (100 ਦਿਨ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕੋਰਸਾਂ ਲਈ PCI ਮੁਤਾਬਕ) ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।