• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 01822-282513,31,33,35,83
 Call Timings: 9:30 AM to 4:30 PM

Current Status of RTI Cases

List of Current Status of Total RTI Cases 
  Description Update Date
Download
Total RTI Cases from 01.11.2018 to 31.03.2019 10-04-19
Total RTI Cases Since 1.1.2018 to 31.10.2018 19-11-18
  Total RTI Cases Since 1.1.2017 to 31.12.2017  13-04-18  
Total RTI Cases Since 1.1.2016 to 31.12.2016    
Total RTI Cases Since 1.1.2015 to 31.12.2015  
Total RTI Cases Since 1.1.2014 to 31.12.2014  
Total RTI Cases Since 1.1.2013 to 31.12.2013  
Total RTI Cases Since 1.1.2012 to 31.12.2012  
Total RTI Cases Since 1.1.2011 to 31.12.2011