• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    

       

                                                     For Administration and Faculty Positions Updated On
Qualification for the post of Associate & Assistant Professor (Architecture) 07-06-2018
Qualification for Faculty Positions 18-06-2018
Qualification for Administrative Positions 15-06-2018
For any General Query regarding qualification for above positions please contact at : 01822-662509 (Landline), 9478098125 (Mobile) or Email at recruitment@ptu.ac.in