• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    

      

                                                     For Administration and Faculty Positions Updated On
Procedure How to registred and filling online application form 06-06-2018
Click here for Online Registration [Registration Closed] 05-07-2018
Click here for Login after Registration  06-06-2018
For any Query for current positions only regarding filling online application form please contact at : 01822-662528 Ext. 12 (Landline), or Email at enquiryjob@ptu.ac.in