• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 1800-266-2501    

    

                                                     For Administration and Faculty Positions Updated On
Last Date for Submission of Online Application                 : 27-06-2018 06-06-2018
Last Date for Submission of Hard Copy of Application      : 05-07-2018 06-06-2018

Submission of Hard Copy of Application Form at the following address:

Registrar,

I.K GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR-KAPURTHALA

HIGHWAY, KAPURTHALA PIN-144603