• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
  1800-330-2501
 Call Timings: 9:30 AM to 4:30 PM

Bachelor of Vocational Course (AICTE)

Course (Branch) Batch & Onwards
B.Voc. (Automative Manufacturing Technology) 2018            
B.Voc. (Automobile Servicing) 2018            
B.Voc. (Electronics Manufacturing Services) 2018            
B.Voc. (Graphics & Multimedia) 2018            
B.Voc. (Refrigenration & Air Conditioning) 2018            
B.Voc. (Software Development) 2018            

 Bachelor of Vocational Course (UGC) 

Course (Branch) Batch & Onwards
B.Voc. (Agriculture) 2018 2019 2020        
B.Voc. (Beauty Therapy & Aesthetics)   2019          
B.Voc. (Building Construction and Technology)     2020        
B.Voc. (Child Caregiver)   2019          
B.Voc. (Hardware and Networking) 2018            
B.Voc. (Hospitality & Catering Management)   2019          
B.Voc. (Hospitality & Culinary Arts)   2019          
B.Voc. (Tourism & Hospitality Management)   2019          
B.Voc. (Travel and Tourism Management)   2019          
B.Voc. (Web Technology and Multimedia)   2019