• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
  62395-64141, 84274-93075
  76578-17713, 76578-25870
 Call Timings: 9:30 AM to 4:30 PM
Documents Download
Election Reserve Staff Order open
Form 12-A Election order open
ID Card Election open
Partywise Election Duty rehearsal orders scheduled on 15 October 2019 open
List of staff posted for Election Duty from University open
Election duty rehearsal orders scheduled on 04.10.2019 open
Regarding text message of Lok Sabha Election 2019 (17-05-2019)  
Information regarding venue of 4th Rehearsal/Dispatch Centres (17-05-2019) open
Election duty party orders Assembly Constituency 027 Kapurthala (15-05-2019) open
Election duty party orders Assembly Constituency 029 Phagwara (15-05-2019) open
Election Duty Form-12 (Lok Sabha-2019)  open
Election Duty I Card (Lok Sabha-2019)  open
IKGPTU Party Order open
Change of Rehearsals Venue for Assembly Constituency-28 - Sultanpur Lodhi open
Partywise list rehearsal 11.5.19 open
Fresh duty list 9.5.2019 and identity cards open
Fresh duty list 9.5.2019 open