• ਆਈ. ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਲੰਧਰ
  • I.K. GUJRAL PUNJAB TECHNICAL UNIVERSITY, JALANDHAR
  • Propelling Punjab to a Prosperous Knowledge Society (Estd. 1997)
 01822-282533, 35, 83    

Registrar

I.K. Gujral Punjab Technical University,
Jalandhar - Kapurthala Highway,
VPO - Ibban, Kapurthala-144603,
Distt. Kapurthala
Phone: +91-1822-282533,35,83
Email: registrar@ptu.ac.in